Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
Su nascimentu

Dialettali

Francesco Cau

Poesia pubblicata il 27/12/2018 | 744 letture

Po mi biri ancora piciocheddu
puru oc’annu comenti dogna nascimentu
Aintru de s’apposentu de Pasquali:
C’apu sistemau in pizusu de una mesiscedda
is montagnedas fatasa de cartoni.
Sa gruta, sa barrachedda, s’arriisceddu,
su boi, e su burricheddu.
Totu cumenti fiara inzandusu .
Cesti sa montagna è sa nii fata de bambagia.
Custu presepiu a mei mi prascidi.
Imoi cesti unu fatu:
Deu de cancu annetu
candu mi crocu a letu mi sonnu,
custu nascimentu in movimentu
mannu cumenti unu monumentu,
dogna personaggiu chistionara,
su sonatori sonara una ninnia de canzoni.
i brabeisi belanta a su pastori,
e fiscietara su piscatori,
mentirsi in sa stalla in su firmamentu
giogara a mammacua un’angelu de argentu.
À u certu puntu poi mamma Maria
si stringiri a su coru su pipiu strintu strintu,
e in custa visioi prena de maggia
pariri chi neriri a su mundu,
ecusu chi ara salvai s’umanirari
in nomini de sa fedi e de sa bundari
esti custu pipiu innoi.
È inzandusu deu ci godu mi intendu giai mellusu.
E candu mindisciru intendu no sciu ita pastorali
aintru de s’aposentude Pasquali.
 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di Francesco CauPrecedente di Francesco Cau >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Francesco Cau

Francesco Cau

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Ha pubblicato…

77 poesie:La più letta…

Pubblica in…

Ha una biografia…

Francesco Cau Leggi la biografia di questo autore!
Poesie più recenti: