Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
Cambierà

Dialettali

Rosaria Catania

Poesia pubblicata il 15/11/2018 | 1133 letture

Assittatu si nni stava
comu ogni matina
a sentiri i ciacciri ru paisi
che fuogghi de mani pighiava appunti
d’ha mente ci passavuno tanti pinzieri

iddu avia truoppu chi pinzari
ammucciava a sa malincunia
di nù cannuolo cà ricotta
aruci aruci
e nà rancina ri risu

l’uocci si ciusi
e si drizzau a dritta
ancazzutu fotti

nenti
piffozza
tutto ha canciare
nun po’ essiri a cossì sempri
pì rido era nù pimsieru fissu

nun cì rummia a notti
è funnuto como o mare
spittau tanticcia è raghiunau
cu riddu stissu

iddu parrava e iddu sa rispunnia
putissumu spittari
queti queti
cà u munnu finissi ri vutati tunnu

senza susirini ru liettu
o a fico ni carissi ritta ritta
dà ucca senza cugghilla

è cù tutta a sa aria
ri raghiunare
queto queto
s’assapurava a muccuni
u sapuri co cafè...

Nota dell'autore:

«A Giuseppe Tommaso
di Lampedusa
»

 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di Rosaria CataniaPrecedente di Rosaria Catania >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Rosaria Catania

Rosaria Catania

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Ha pubblicato…

195 poesie:La più letta…

    La sua poesia più letta:

  • Totò

Pubblica in…

Ha una biografia…

Rosaria Catania Leggi la biografia di questo autore!
Poesie più recenti: